0

Regulamin Sklepu


Regulamin sklepu internetowego KiteShop.pl
(wersja obowiązująca od dnia 14.12.2018r. i nowych użytkowników)

 

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Sklep KiteShop.pl, znajdujący się pod adresem https://kiteshop.pl/ .

 2. Regulamin sporządzono w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny reguluje kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Kiteshop.pl.

 3. Prowadzący Sklep świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.


§2 Słowniczek:

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Prowadzący Sklep, Sprzedający – Prowadzącym Sklep KiteShop.pl jest firma: MSI Capital sp. z o.o., spółka prawa polskiego, z siedzibą w Polsce, w Piekarach Śląskich, przy ul. Roździeńskiego 2/23B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 502948 (Sąd Rejonowy w Gliwicach), posługująca się numerami NIP:498-02-63-488, REGON: 243512884, tel. +48 725 907 000, e-mail: info@kiteshop.pl.

 2. Użytkownik, Kupujący –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną.

 3. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 4. Konsument – Użytkownik, osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 5. Przedsiębiorca – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.), na terenie Polski lub poza nią.

 6. Skle – Sklep internetowy Kiteshop.pl znajdujący się pod adresem internetowym https://kiteshop.pl/

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Regulamin – Niniejszy Regulamin,

 9. Zamówienie - złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej oferty zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego Prawa Polskiego,

 10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych. Pliki dzięki którym Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


§3 Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. Prowadzący Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego Kiteshop.pl oraz świadczy usługę bieżącej informacji- „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu internetowego KiteShop.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa bieżącej informacji- „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i dobrowolna, wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji.
  W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, Konto Użytkownika nie zostanie utworzone.

 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji ma możliwość złożenia Zamówienia po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 7. Użytkownik może wyłączyć obsługę Cookies, niemniej obsługa użytkownika z wyłączonymi plikami Cookies może być utrudniona. Szczegóły dotyczące polityki plików Cookies znajdują się pod adresem: https://kiteshop.pl/static/cookies

 8. Warunkiem świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§4 Rejestracja:

 1. Rejestracja Użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna. W ramach rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto Użytkownika.

 2. W celu rejestracji Użytkownik powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. W tym celu niezbędne jest podanie: adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

 3. W celu zakończenia procesu rejestracji konieczne jest kliknięcie przez Użytkownika linku aktywacyjnego otrzymanego na podany podczas rejestracji adres e-mail.

 4. Prowadzący Sklep może odmówić rejestracji Użytkownika lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  - podane przez Użytkownika dane adresowe budzą wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu z Użytkownikiem,
  - sposób korzystania lub cel rejestracji jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  - działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi lub narusza prawa osób trzecich,
  - Prowadzący Sklep otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  - Użytkownik przesyła informację handlową bez zgody Prowadzącego Sklep Internetowy,
  - Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

 5. Decyzja o odmowie rejestracji może być cofnięta na podstawie pozytywnie rozpatrzonego odwołania Użytkownika przesłanego na adres e-mail: info@kiteshop.pl


§5 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja w systemie lub dokonanie Zamówienia bez rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rejestracja jest równoznaczna z przystąpieniem do korzystania z usług Prowadzącego Sklep Internetowy dobrowolnie.

 3. Użytkownik oświadcza, że:
  a) nie istnieją ograniczenia wynikające z Regulaminu wykluczające możliwość korzystania ze sklepu,
  b) podane dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  c) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.


§ 6 Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może w każdej chwili zostać wypowiedziana przez Użytkownika. Użytkownik może złożyć wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail podany do kontaktu na stronie internetowej Sklepu.

 2. Prowadzący Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie korzystał z systemu informatycznego Sklepu przez okres 2 lat od ostatniej aktywności zanotowanej w systemie.

 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 4. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,  przez Prowadzącego Sklep, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

 5. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na obowiązek wykonania już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 6. Termin wypowiedzenia umowy to 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron.


§7 Warunki sprzedaży:

 1. Prowadzący Sklep prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i prezentowanych  na stronach Sklepu Internetowego KiteShop.pl.

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego KiteShop.pl są: Sprzedający i Kupujący.

 3. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej.

 4. Specyfika i właściwości Towarów oferowanych przez Sprzedającego są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

 5. Kupującym może być Użytkownik zarejestrowany jak i niezarejestrowany.

 6. Użytkownik zarejestrowany, w celu zawarcia umowy, powinien zalogować się do konta Użytkownika za pomocą adresu e-mail i hasła.

 7. Użytkownik niezarejestrowany w celu zawarcia umowy sprzedaży musi podać następujące dane:
  a) Imię
  b) Nazwisko,
  c) Adres zamieszkania, tj.: ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, 
  d) Numer telefonu,
  oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.

 8. Prezentowane na stronach Sklepu informacje o towarach wraz z podaną ceną nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu.

 10. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 11. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, chyba, że wyszczególniono inaczej.

 12. Ceny podane w walucie obcej (innej niż polski złoty (PLN)) stanowią jedynie przybliżone ceny. W trakcie płatności Kupujący zostanie obciążony kwotą podaną w polskich złotych (PLN) po przeliczeniu według kursu wymiany walut banku, z którego dokonywana jest płatność.


§ 8 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 7 dni roboczych.

 2. Ofertę zakupu Użytkownik składa poprzez:

 1. Dodanie wybranych towarów do koszyka

 2. Zalogowanie się do Konta Użytkownika lub wypełnienie danych Kupującego bez rejestracji,

 3. Wybranie sposobu zapłaty i dostawy,

 4. Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup”,

 1. Zawarcie umowy sprzedaży ma miejsce, gdy Sprzedający zaakceptuje złożone przez Użytkownika Zamówienie.

 2. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

 3. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia Zamówienia. Możliwe sposoby rozpatrzenia Zamówienia:

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu przyjęcia Zamówienia.

 2. Odrzucenie Zamówienia– w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 3. Przedstawienie Oferty Zakupu Innego Towaru – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja przedstawionej oferty przez Użytkownika.

 1. Przyczyną Przedstawienia Oferty Zakupu Innego Towaru, o której mowa w ust. 5 pkt III może być między innymi: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu.

 2. Oferta Zakupu Innego Towaru, o której mowa w ust. 5 pkt III, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie Oferta wygasa. Akceptacja Oferty Zakupu Innego Towaru przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie Zakupu Innego Towaru.

 3. Dowodem sprzedaży jest faktura Vat wystawiana przez Sprzedającego zawierająca podatek VAT w wysokości obowiązującej na terenie Polski.

 4. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot posiadający siedzibę poza granicami Polski, na terenie Unii Europejskiej możliwe jest wystawienie Faktury WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) . Kupujący w trakcie składania zamówienia powinien zgłosić wolę otrzymania takiej faktury. Wystawienie Faktury WDT możliwe jest jedynie gdy Kupujący jest podatnikiem zarejestrowanym do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada aktualny numer NIP- UE.

 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

 6. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 4 pkt 4.

 7. Sprzedający dopuszcza możliwość wysyłki towaru za granicę.

 8. Wysyłka towaru za granicę Polski realizowana jest jedynie po dokonaniu przedpłaty, przez Użytkownika, w formie przelewu bankowego lub szybkiej płatności elektronicznej.

 9. Koszt wysyłki każdorazowo podany jest w trakcie składania zamówienia. Przykładowe koszty przesyłki dostępne są pod adresem: https://kiteshop.pl/static/shipping

 10. Kupujący posiadający adres zamieszkania lub siedzibę poza Unią Europejską zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi importu towarów, obowiązującymi na terenie kraju dostawy. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pobierane na terenie poszczególnych krajów.


  §. 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą lub zaspokojeniem jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, opisanego w pkt. 4, przed jego upływem.

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://kiteshop.pl/static/returns, jak również stanowi załącznik do Regulaminu.

 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy po dostarczeniu Produktu, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu na własny koszt lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, poprzez odesłanie na adres Sklepu w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Przy czym Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 10. Zwracany towar należy przesłać na adres wskazany przez Sprzedającego.

 11. W przypadku nie wskazania adresu przez Sprzedającego, właściwym adresem jest: MSI Capital sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 2, 41-946 Piekary Śląskie, Polska

 12. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki zwracanego towaru. 


§. 10. Sposoby i terminy płatności:

 1. Prowadzący Sklep udostępnia następujące sposoby płatności dla zamówień z dostawą na terenie Polski:

 1. Przelewem na rachunek bankowy,

 2. Płatność za pobraniem, przy odbiorze przesyłki,

 3. Płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą realizowane przez PayU S.A.

 1. Prowadzący Sklep udostępnia następujące sposoby płatności dla zamówień z dostawą poza granicami Polski:

 1. Przelewem na rachunek bankowy

 2. Płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą realizowane przez PayU S.A.

 1. Termin płatności wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

 2. Dane właściwe  dla standardowego przelewu bankowego: 
  MSI Capital sp. z o.o.
  ul. Roździeńskiego 2/23B, 
  41-946 Piekary Śląskie
  nr konta ING Bank Śląski w formacie IBAN: PL 47 1050 1230 1000 0091 4328 5394
  Kod BIC Swift: INGBPLPW

 3. Tytułem przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia.

 4. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku.

 5. W przypadku płatności za pobraniem przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 6. Płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą realizowane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie odrębnego regulaminu. Zaleca się zapoznanie z regulaminem płatności przed dokonaniem zapłaty. Regulamin płatności dostępny jest na stronie dostawy usług płatniczych:  https://www.payu.pl/regulaminy


§. 11. Sposoby i terminy dostawy:

 1. Prowadzący Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy:

 1. Przesyłka kurierska

 2. Przesyłka kurierska pobraniowa (wyłącznie dla przesyłek realizowanych na terenie Polski)

 3. Przesyłka kurierska zagraniczna

 4. Przesyłka pocztowa zagraniczna

 1. Dokładamy wszelkich starań, żeby minimalizować czas realizacji zamówienia. Maksymalny termin realizacji dostawy na terenie Polski to 3 dni robocze, na które składa się 1 dzień roboczy na realizację zamówienia oraz 2 dni robocze na dostarczenie przesyłki przez kuriera na terenie Polski.

 2. Termin dostawy realizowanej poza granicami Polski różni się w zależności od kraju. Przykładowe terminy realizacji przesyłki udostępnione są pod adresem: https://kiteshop.pl/static/shipping

 3. Sprzedający zastrzega prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku okresowego braku towaru w magazynie Sprzedającego, jak i podmiotów z nim współpracujących.

 4. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 4 za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 5. Kupujący może odstąpić od Zamówienia w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 4.

 6. Termin realizacji dostawy liczony jest od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 7. Produkt wysyłany jest przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie doręczenia towaru z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy towaru i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedającego, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki towaru.

 8. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki przy odbiorze, w celu weryfikacji czy zawartość przesyłki nie uległa uszkodzeniu.

 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący zobowiązany jest sporządzić z kurierem protokół szkody.


  §. 12. Prawa i obowiązki Stron

 1. Prowadzący Sklep dokłada wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

 3. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych.

 4. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować niezwłocznie podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.


  §. 13. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Prowadzący Sklep zbiera tylko dane niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu m.in.: przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. W takim wypadku dane osobowe mogą zostać przekazane tym firmom, z których usług korzysta Prowadzący Sklep przy realizacji zamówienia. Prowadzący Sklep nie przekazuje danych osobowych innym firmom niż te, z których usług korzysta, aby zrealizować zamówienie.

 3. Może się zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego. Nastąpi to w sytuacji, kiedy np. usługodawcy Prowadzącego Sklep będą korzystać z serwerów położonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Prowadzący Sklep zwraca szczególną uwagę, aby korzystać wyłącznie z usług świadczonych przez firmy, które zobowiązały się do przestrzegania zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 4. W przypadku wystawienia faktury VAT Prowadzący Sklep zatrzyma jeden egzemplarz faktury VAT do celów księgowych, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, wynikającym z takiego obowiązku.

 5. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Użytkowników.

 6. Zgromadzone dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej, są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia w sklepie kiteshop.pl bez rejestrowania jest Prowadzący Sklep tj. MSI Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 2/23B, 41-946 Piekary Śląskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000502948

 8. Prowadzący Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 9. Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych podawanych przez Użytkowników ze względu na brak możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem faktycznym.

 10. Prowadzący Sklep nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Prowadzącemu Sklep takie działanie.

 11. Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak Użytkownik może kierować do Prowadzącego Sklep jakiekolwiek roszczenia w związku z zawartą umową sprzedaży (co do zasady - dwa lata od daty odbioru towaru). Oprócz tego, w przypadku wystawienia faktury VAT termin przetwarzania danych osobowych może być dłuższy, ze względu na przepisy prawa (np. przepisy regulujące przechowywanie dokumentacji księgowej). W przypadku zapisu do usługi „Newsletter” dane osobowe będą przetwarzane tak długo, dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji.

 12. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, domagania się usunięcia danych – w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 13. Usunięcie danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ale nie ma wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed usunięciem danych.

 14. Usunięcie danych ma charakter stały i bezpowrotny. Prowadzący Sklep zaprzestaje tym samym przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Prowadzący Sklep zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania po usunięciu konta danych takich jak czas i adres IP użytkownika na potrzeby Policji lub/i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.


  §. 14. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego określona jest przez producenta i może różnić się u różnych producentów.

 3. Przesłana po otrzymaniu płatności faktura VAT stanowi dokument gwarancyjny.

 4. W celu sprawnego procesu obsługi reklamacje powinny zawierać następujące dane:

 1. Dane Użytkownika,

 2. Numer Zamówienia i datę zakupu,

 3. Opis niezgodności towaru z umową.

 1. Reklamacje złożone w innej formie również zostaną rozpatrzone, ale ich obsługa może ulec wydłużeniu.

 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem  info@kiteshop.pl  lub listownie na adres Prowadzącego Sklep.

 3. W odpowiedzi na zgłoszoną reklamację Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w terminie 3 dni roboczych celem ustalenia sposobu przekazania reklamowanego produktu.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.


§. 15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 2. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporów powstałych w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu.

 3. Prowadzący Sklep  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową o wszelkich zmianach treści niniejszego Regulaminu, z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

 4. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia. 

 5. Do  realizacji umów sprzedaży zawartych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2018r.


Załącznik 1 do Regulaminu- formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2 do Regulaminu- pouczenie o odstąpieniu